Wat is een criterium gericht interview?

Per regio worden de vijf coaches met het hoogste puntentotaal, getoetst met behulp van het onderstaande criteriumgericht interview om de kwaliteit van de in het digitale portfolio aangeleverde bewijsstukken nader te onderzoeken (authenticiteit, relevantie, actualiteit, variatie, kwantiteit) en eventuele onduidelijkheden te verhelderen.

De Coaching Professional is in staat een krachtige leeromgeving te scheppen, het leerproces in fasen te verdelen en om te gaan met diversiteit naar cliënten.

Aspecten:

 • Het expliciet maken van leervragen
 • Het herkennen van single loop, double loop en triple loop leervragen
 • Het aandragen van werkvormen die het leren stimuleren
 • Het faciliteren van het leren van fouten
 • Het structureren en plannen van het coachingsproces
 • Het markeren van beslismomenten in het coachingsproces
 • Het onderscheiden van korte en lange termijn
 • Het verdelen van leeractiviteiten in stappen
 • Sensitiviteit voor verschillen in achtergrond
 • Het kunnen omgaan met verschillende voorkeursstijlen van leren
 • Het variëren in sturing afhankelijk van de mate van zelfsturing van de cliënt
 • Het variëren naargelang aard en type van de vraag  en daar de leeromgeving op aanpassen
 • Het structureren van iedere coachingsbijeenkomst

Extra aspecten bij teamcoaching:

 • Het herkennen van de eigen dynamiek van een team
 • Het onderscheiden van individuele vragen en teamvragen
 • Het zien van overeenkomsten en verschillen tussen teamleden

De Coaching Professional is gericht op de totale leef- en/of werkcontext van de cliënt; maakt onderscheid tussen meningen, belangen en principes; heeft aandacht voor posities, rollen, procedures, en communicatiepatronen; bewaakt eigen grenzen.

Aspecten:

 • Het rekening houden met posities, communicatielijnen en procedures
 • Het in de coaching betrekken van relevante ontwikkelingen in de organisatie en/of in de privesituatie
 • Het koppelen van de coachingsvraag aan posities, rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Het totale systeem van de cliënt herkennen en daarnaar handelen
 • Het onderscheiden van meningen, belangen en principes
 • Het aangeven en bewaken van eigen grenzen
 • Het doen van voorstellen en bieden van gelegenheid tot meesturing

 

De Coaching Professional is resultaatgericht met zelfsturing als resultaatkenmerk; stimuleert eigen verantwoordelijkheid van cliënt; laat keuzes voor acties aan de cliënt.

Aspecten:

 • Het consolideren van leerresultaten
 • Het stimuleren van door de cliënt vervaardigde resultaatrapportages
 • Herkennen of de vraag van de klant een coachingsvraag is
 • Het concretiseren en werkbaar maken van beoogde resultaten (SMART formuleren)
 • Realistisch beoordelen wat haalbaar is
 • Het stimuleren van zelfsturing als belangrijk kenmerk van dat resultaat
 • Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken onderscheiden en daarop sturen (resultaat en samenwerking)
 • Het onderscheiden van resultaten en processen
 • Het monitoren en eventueel bijsturen van de voortgang
 • Het evalueren van de samenwerking tussen coach en cliënt
 • Het herkennen en functioneel maken van teleurstellingen en tegenslagen
 • Het zichtbaar maken en beoordelen van resultaten
 • Het bij de cliënt houden van keuzes voor acties in de prive- en/of werkcontext
 • Afspraken nakomen  en erop toezien/stimuleren dat de cliënt dat doet

De Coaching Professional is in staat de interactie met de cliënt als begeleider vorm te geven; kan taakverdeling met cliënt vormgeven; verheldert wederzijdse verwachtingen; realiseert balans tussen empathie en confrontatie; kan omgaan met feedback geven en ontvangen.

Aspecten:

 • Het contact maken (met zichzelf en met de cliënt)
 • Het verhelderen van wederzijdse verwachtingen
 • Het verhelderen van de taakverdeling tussen coach en cliënt
 • Het vaardig zijn in het voeren van coachingsgesprekken
 • Het bieden van structuur en ruimte (zowel standvastig als flexibel zijn; zowel empathisch als confronterend zijn)
 • Het gebruik maken van interactie om de coachvraag duidelijk te krijgen
 • Het onderscheiden van inhoud, procedure en betrekking
 • Luisteren,samenvatten en doorvragen
 • Het hanteren van afstand en nabijheid
 • Het bieden van ruimte om te reflecteren
 • Het geven en ontvangen van feedback, met name zich laten aanspreken op overwegingen, keuzes en handelen als coachExtra aspecten bij teamcoaching:
 • Het stimuleren van de onderlinge interactie

De Coaching Professional is in staat methodisch en transparant te werken en geeft zelfstandig vorm aan eigen ontwikkeling als coach.

Aspecten:

 •  Het verantwoord hanteren van acquisitie
 • Het adviseren van beslissers in de organisatie m.b.t. de inzet van coaching
 • Het organiseren van randvoorwaarden voor coaching
 • Het kunnen onderhandelen en het afsluiten van contracten met cliënt en opdrachtgever
 • Het zorgvuldig omgaan met informatie
 • Het respecteren van relevante codes
 • Het kunnen reflecteren op eigen handelen
 • Het kunnen betrekken van (nieuwe) inzichten bij eigen handelen
 • Het organiseren van de eigen competentieontwikkeling

Zoeken en vinden!

picture

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws in je mailbox:

Wat wordt er over ons gezegd op twitter?

For this Twitter Tracker search widget to work you need to authorise with Twitter in "Dashboard" -> "Settings" -> "Twitter Tracker Auth".